Miệng phun E17A chỉnh góc tưới 45-360 độ, bán kính tưới 4.9 – 5.2m

£50,000.00