Miệng phun E15A chỉnh góc tưới 45-360 độ, bán kính tưới 4.6 – 4.9m

£50,000.00