Miệng phun E12A chỉnh góc tưới 45-360 độ, bán kính tưới 3.7 – 4.0m

£50,000.00