Miệng phun E10A chỉnh góc tưới 45-360 độ, bán kính tưới 3.0 – 3.4m

£50,000.00